AMENDA 2 x 2000 lei – pt necompletarea formularului PLF la intrare in Romania, eu si sotia mea…

Am scris pe pagina mea de faceboock o postare pe 8 februarie 2022 . Azi, 17 februarie 2022,  am scris inca o postare pe acelasi subiect. Pentruca pe faceboock o vad doar cei care-mi sunt prieteni, am decis sa pun pe blogul meu, sa poata fi vazuta de toti, poate este de folos cuiva experienta noastra si pasii facuti pana acum.
====================================================
====================================================
Trebuie sa-mi fac timp sa merg din nou la Judecatoria Suceava si sa depunem…. CERERE RENUNTARE JUDECATA…. 
Am sa scriu dupa ce o depunem… 
==========================================
Pe 30 august 2022, am primit integral amenzile: 2 X 1000 lei. Au trecut 6 luni si jumatate…. CE TRIST!!!!
N-am terminat inca….
==========================================
Moisuc Petrica - cerere restituire amenda
=======================================================
PROCEDURĂ din 16 august 2022de restituire de către organele fiscale locale a sumelor de bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022
privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancţiunilor contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, reprezentând amenzi contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022
EMITENT
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEIPublicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 16 august 2022Data intrării în vigoare 16-08-2022 Aprobată prin ORDINUL nr. 1.620 din 16 august 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 807 din 16 august 2022.1. Prezenta procedură reglementează modalitatea de restituire a sumelor de bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancţiunilor contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, denumită în continuare Legea nr. 257/2022.2. Pentru restituirea sumelor prevăzute la pct. 1, solicitanţii depun la organul fiscal local competent, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, o cerere de restituire a unor sume de bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022, reprezentând amenzi contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, denumită în continuare cerere de restituire. Cererea de restituire se depune la organul fiscal local competent în format letric sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, împreună cu o copie a actului de identitate.3. Cererea de restituire este însoţită de copii ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale documentelor de plată şi trebuie să cuprindă următoarele elemente:a) numele şi prenumele solicitantului;b) codul numeric personal;c) domiciliul solicitantului;d) suma şi natura creanţei solicitate la restituire;e) codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea, în cazul în care nu se optează pentru restituirea sumei în numerar;f) banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei.4. După primirea cererii de restituire, organul fiscal local competent efectuează verificarea acesteia, a documentaţiei anexate şi a datelor din evidenţa pe plătitori.4.1. Dacă organul fiscal local competent consideră că are nevoie de documente suplimentare relevante soluţionării cererii, solicită prezentarea acestora.4.2. Termenul de 45 de zile prevăzut pentru soluţionarea cererilor de restituire, în conformitate cu prevederile art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data la care s-a comunicat solicitarea de informaţii suplimentare şi data înregistrării primirii acestor informaţii la organul fiscal local competent.4.3. În cazul în care, după primirea documentaţiei înaintate de solicitant şi verificarea datelor din evidenţa pe plătitori, organul fiscal local competent constată existenţa unor obligaţii fiscale restante ale acestuia, sumele solicitate se vor restitui numai după efectuarea compensării acestor obligaţii bugetare restante.4.4. În cazul în care suma de restituit este mai mică decât obligaţiile restante ale solicitantului, se efectuează compensarea până la concurenţa sumei de restituit.4.5. În cazul în care suma de restituit este mai mare decât suma reprezentând obligaţii restante ale solicitantului, compensarea se efectuează până la concurenţa obligaţiilor restante, diferenţa rezultată restituindu-se solicitantului.4.6. În situaţia în care solicitantul nu înregistrează obligaţii fiscale restante sau după efectuarea compensării, organul fiscal local competent emite o decizie de restituire a sumelor de la bugetul local, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.594/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale desfăşurată de către organele fiscale locale.5. După verificarea efectuată potrivit pct. 4, organul fiscal local competent întocmeşte, în 2 exemplare, Decizia de restituire a sumelor de la bugetul de local. Decizia de restituire se aprobă de conducătorul organului fiscal local competent.6. În situaţia în care persoana solicitantă nu este îndreptăţită la restituire, organul fiscal local competent respinge cererea de restituire şi înştiinţează solicitantul.7. În baza deciziei de restituire aprobate, organul fiscal competent întocmeşte ordinul de plată sau fila cec, după caz, pe care îl/o înaintează unităţii Trezoreriei Statului.8. Organul fiscal local competent înregistrează operaţiunea de restituire în evidenţa pe plătitor, reţine un exemplar din cele două ale deciziei de restituire, iar celălalt exemplar îl transmite solicitantului odată cu înştiinţarea de efectuare a operaţiunii de compensare şi/sau restituire.9. Organul fiscal local competent întocmeşte un dosar pentru operaţiunea de restituire, care va cuprinde, după caz:a) cererea solicitantului;b) documentaţia care a stat la baza acesteia;c) copia fişei solicitantului din evidenţa analitică pe plătitori pentru sumele care au făcut obiectul operaţiunii de compensare, dacă a fost cazul;d) nota de compensare.10. Dosarele întocmite în vederea soluţionării solicitărilor de restituire a sumelor de bani, denumite în continuare sume de restituit, se arhivează la compartimentul financiar-contabilitate.11. Cererea de restituire se soluţionează în termenul prevăzut la art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.–-
===========================================
ORDIN nr. 1.620 din 16 august 2022
pentru aprobarea procedurii de restituire de către organele fiscale locale a sumelor de bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancţiunilor contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România
EMITENT
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEIPublicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 16 august 2022Data intrării în vigoare 16-08-2022În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancţiunilor contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor art. 21 şi 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Procedura de restituire de către organele fiscale locale a sumelor de bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancţiunilor contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, reprezentând amenzi contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022, precum şi modelul de cerere privind restituirea amenzilor contravenţionale potrivit art. 2 din Legea nr. 257/2022, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Autorităţile administraţiei publice locale, prin organele fiscale locale, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,Cseke Attila-ZoltánBucureşti, 16 august 2022.Nr. 1.620.
========================================================================
LEGE nr. 257 din 21 iulie 2022 –
privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancţiunilor contravenţionale  aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021  privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România
EMITENT
PARLAMENTUL ROMÂNIEIPublicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 27 iulie 2022Data intrării în vigoare 30-07-2022Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul 1Amenzile contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, cu modificările şi completările ulterioare, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se anulează şi se scad din evidenţele organelor de executare.Articolul 2Sumele de bani achitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, reprezentând amenzi contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021, cu modificările şi completările ulterioare, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022, se restituie la cererea contravenientului depusă la organul fiscal de executare competent în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului prevăzut la art. 3.Articolul 3În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei stabileşte, prin ordin al ministrului, procedura de restituire, de către organele fiscale locale, a sumelor de bani prevăzute la art. 2.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORION-MARCEL CIOLACUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALINA-ŞTEFANIA GORGHIUBucureşti, 21 iulie 2022.Nr. 257.––
===========================================
Pe 5 mai 2022, primim  CITATIE de la Judecatoria Suceava, pentru data de ….. 15 decembrie 2022, ora 8:30…. 
===========================================
Pe 18 martie 2022, Directia de Sanatate Publica Judeteana Suceava , vine cu INTAMPINARE …. procesul verbal de amenda din 8 ianuarie 2022 fiind „LEGAL SI TEMEINIC”. 
========================================================================
😞 CE FEL DE TARA E ROMANIA??? 😞
😞 AMENDA pentru INTOARCERE ACASA!?!???😞
Am nevoie de sfatul unui PROFESIONIST!
AZI 8 februarie 2022, eu si sotia mea, am primit prin posta DOUA AMENZI de 2000 lei – TOTAL 4000 lei- de la Directia de Sanatate Publica Suceava.
MOTIVUL: pe 28.12.2021 am plecat cu avionul din Suceava in Germania sa vizitam familia fiicei noastre Maria! Ne-am intors in Romania tot prin aeroportul Suceava pe 8 ianuarie 2022. Am fost primiti in aeroport de 4 -PATRU- angajate DSP Suceava care ne-au verificat in aeroport si ne-au spus ca NU TREBUIE sa completam vreun formular deoarece SUNTEM VACCINATI! Cei fara vaccin au fost obligati in aeroport sa completeze ceva formulare.
Azi, am sunat imediat la DSP Suceava sa pricep ce se intampla.
Recomandare primita: platiti amenda sau dati in judecata.
Sa dau in judecata PE CINE? Pe cei 4 angajati DSP din aeroport care ne-au spus minciuni? Pe DSP Suceava care a trimis amenda? N-au stiut sa-mi raspunda!
CE FEL DE TARA E ROMANIA??? 😞 😞 😞
=========================================================
Amenda: 2 x 2000 lei – pt necompletare formular PLF la intrare in Romania
Nu e vorba de Vaccinati sau NEvaccinati in postare- ci de o ordonanta care ne afecteaza pe TOTI cei care calatorim spre Romania!
In urma consultarii mai multor prieteni specialisti in domeniu (🙂 VA MULTUMIM! 🙂), asa am hotarat sa actionam la cele 2 AMENZI de 2000 lei primite de mine si sotia mea de la Directia de Sanatate Publica Suceava pentru necompletarea formularului PLF de intrare in Romania in aeroportul Suceava din 8 ianuarie 2022, ordonanta ce se aplica de pe … -😞 25 decembrie 2021 ( prima zi de Craciun!!!) 😞 –

Scriu pasii care i-am facut cu scopul de a ajuta pe alltii care sunt in situatia mea, inteleg din presa ca suntem de ordinul zecilor de mii si numarul creste zilnic… 😞 😞 😞
1) am depus la Judecatoria Suceava o „Plangere Contraventionala” in 3 exemplare – unul pt instanta, unul pentru parata, unul pentru uz personal ( mi-a fost pusa stampila pe el cu data depunerii si e la mine) . Un prieten specialist in drept mi-a intocmit-o si sper sa ajunga sa fie judecata de un judecator bun!
– la primarie am achitat O TAXA JUDICIARA DE TIMBRU FD – de 20 lei.
– gasiti pe internet modele deja completate de Plangere Contraventinala PLF
2) legea spune ca o amenda achitata in termen de 15 zile se plateste jumatate din ea. Am ales sa platesc 1000 lei, sperand sa am castig de cauza la tribunal si sa recuperez banii. Amenda se achita la Primăria de domiciliu iar pe chitanță trebuie sa fie trecut seria, numărul și data procesului verbal – sa mearga lucrurile usor cand vor trebui recuperati banii.
– cei care aleg sa nu plateasca in 15 zile doar 1000 lei, daca pierd in instanta, vor plati suma intreaga- 2000 lei.
Domnul sa ne binecuvanteze pe fiecare cu dorinta de a face binele! 🙂 🙂 🙂
balanta
===============================
INCA CEVA…
Amenzile vin prin posta, sunt recomandate si trebuie semnate pentru ele. Postasul aduce amenda iar tu refuzi sa o primesti, refuzi plicul, refuzi sa semnezei. Postasul are doua variante la dispozitie: sa le returneze specificand ca destinatarul refuza primirea sau face plicul avizat, apoi reavizat si expirat termen de pastrare. ATENTIE – AMENDA O VEI PLATI INTREAGA! Refuzand plicul, nu se anuleaza amenda.
Acest articol a fost publicat în Articole. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s